Izkazan interes za upravljanje teniških igrišč v športnem parku Trata

Teniški klub težko opravlja svojo osnovno dejavnost brez lastnih teniških igrišč. Dolgoročno je zato v interesu kluba, da svojim članom zagotovi možnost igranja na lastnih teniških površinah. Le na takšen način bo klubu omogočeno dolgoročno finančno poslovanje v zelenih številkah. Druga vzdržna opcija je pridobitev obstoječe teniške infrastrukture v najem pod izredno ugodnimi pogoji, kar bi moralo biti tudi v interesu občine, v kolikor klub deluje na neprofitabilni osnovi in je njegov osnovni cilj razvoj športa kot takšnega.

Ustanovni občni zbor je upravnemu odboru kluba na svoji ustanovni seji zato naložil, da čim prej začne aktivnosti povezane z najemom teniške infrastrukture. Kot edino realno možnost je tako upravni odbor kot občni zbor ocenil možnost najema igrišč na Trati. Upravni odbor kluba je stopil v stik s predsednikom KS Trata Štefanom Kalamarjem, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik in upravitelj parcele, na kateri so teniška igrišča. Na sestanku je bil jasno izražen interes KS Trata, da se vprašanje upravljanja igrišč uredi dolgoročno in na ustrezen način, da bodo igrišča čim bolje služila svojemu namenu. Povedali so nam, da trenutno igrišča in spremljajoče objekte upravlja Balinarsko društvo Trata, ki pa zagotovo niso dolgoročno ustrezen partner na tem področju. Seznanili so nas tudi z dejstvom, da v povezavi s parcelo še vedno teče postopek denacionalizacije (glede na javno objavljene zapisnike KS Trata gre za postopke povezane z Bergant Jožefom in Jerico), zaradi česar v brunarici kot spremljajočem objektu ni mogoče opravljati gostinske dejavnosti, prav tako na parceli ni mogoče izvajati kakršnihkoli posegov. Ko bo denacionalizacijski postopek zaključen, naj bi zemljišče odkupila Občina Škofja Loka in ga dala v upravljanje Zavodu za šport Škofja Loka. Zadeva naj bi se celovito prostorsko uredila in legalizirala. KS Trata je tudi že imenoval posebno komisijo, ki bo celovito reševala vprašanje športnega parka Trata v povezavi z vsemi vpletenimi subjekti: Občino Škofja Loka, Zavodom za šport Škofja Loka, Upravno enoto Škofja Loka.

Upravni odbor kluba je opravil sestanek tudi na Občini Škofja Loka, kjer smo izvedeli, da sama igrišča kot taka ne potrebujejo gradbenega ali uporabnega dovoljenja, prav tako to velja za spremljajoče objekte v velikosti do 50 m2. Na podlagi teh informacij smo ocenili, da lahko klub brez težav trži uporabo in najem teniških igrišč za čas morebitne najemne pogodbe. S strani občine smo bili opozorjeni tudi na pomen ureditve parkirnih mest za opravljanje dejavnosti. Upravni odbor kluba ocenjuje, da glede na to, da gre za športno dejavnost in je v okolici teniških igrišč dovolj javnih parkirnih mest, da lahko igralci koristijo te površine. Dolgoročno pa se bo zadeva v okolici športne dvorane Trata tako ali tako celovito uredila, vključno s parkirišči vezanimi na teniško dejavnost.

Glede na to, da je primarni cilj kluba ureditev in zagon teniške dejavnosti v občini in ne gostinska dejavnost se je upravni odbor kluba odločil, da se poteguje za najem teniških igrišč na Trati še pred zaključkom postopka denacionalizacije. V ta namen smo na KS Trata posredovali jasno izražen interes za najem igrišč, o čemur naj bi KS Trata razpravljal že na svoji prvi redni seji v četrtek 6. marca, 2014. V vmesnem času je naloga upravnega odbora, da pridobi vse potrebne informacije povezane s tem, ali in na kakšen način je mogoče adaptirati obstoječo brunarico, da bi postala funkcionalna v smislu garderob in toaletnih prostorov s tuši ter bo tako na razpolago za koriščenje igralcem in otrokom pred in po vadbi. Upravni odbor tudi oceni, kakšna začetna vlaganja bodo potrebna v samo teniško infrastrukturo, saj so bila igrišča v zadnjih letih izredno slabo vzdrževana. Upravni odbor kluba naredi tudi finančne projekcije prihodkov in stroškov obratovanja teniških igrišč na Trati. Vsi ti podatki bodo predstavljali osnovo za določitev sprejemljivih pogojev za najem igrišč.

Dopis KS Trata – prošnja za najem igrišč (PDF, 319 KB)

Skrajni rok za sklenitev najemne pogodbe o upravljanju teniških igrišč na Trati s tamkajšnjo KS je 10. april, sicer je poletna teniška sezona izgubljena. Upravni odbor počaka na odločitev KS Trata.

Komentiranje ni mogoče.

Izdelava: Rešitve d.o.o.